Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de diensten van Instahome.be

 1. ALGEMEEN

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot het bestellen en verlenen van diensten door Instahome.be worden beheerst door de hieronder vermelde algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), met inbegrip van de bestellingen geplaatst op de website: www.instahome.be.

 1. OFFERTES EN BESTELLINGEN

Tenzij andersluidend beding op de offerte, heeft een offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, en is deze pas bindend na de ondertekening van een van onze vastgoedexperten.

Behoudens uitdrukkelijke waarborg verleend op de bestelbon, bedraagt de uitvoeringstermijn van de in onze offerte vermelde diensten dertig dagen, te rekenen vanaf de dag na het einde van de herroepingsperiode, indien deze van toepassing is. De termijn kan enkel aanvang nemen, indien en nadat de klant Instahome.be in het bezit stelt van alle nodige informatie.

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief belastingen. Prijzen worden vastgesteld op basis van het type onroerend (Residentieel, Nieuwbouw , Garage, Commercieel ) en het lidmaatschap dat door de klant (1 incl. btw van de geschatte waarde op voorhand te betalen – met een minimum bedrag van €2000 – begeleiding tot het pand verkocht is-, gespreide betaling, 1,5% incl. btw van de verkoopprijs of een eenmalige kost) wordt gekozen, dit met de verwijzing naar onze gedetailleerde offertes.

Indien er een voorschot dient betaald te worden, zal dit gebeuren bij aanvang van de opdracht. Het resterende bedrag is Instahome ten definitieve verworven op het ogenblik van de ondertekening van een geldige verkoopovereenkomst door de koper of indien door een kandidaat koper een geldig schriftelijk bod wordt uitgebracht binnen de voorwaarden van deze opdracht. De eigenaar is verplicht om de behandelende notaris mee te delen om de verdere afhandeling te waarborgen.

Het percentage van de verkoopprijs dient betaalt te worden bij het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst. Indien de klant zich weerhoudt om 48u na ondertekening van een compromis Instahome op de hoogte te stellen, zal een boete in rekening gebracht worden van 3% excl. btw van de verkoopprijs. Eveneens wordt met deze formule een overeenkomst aangegaan als een exclusieve opdracht waarbij de hulp wordt aangeboden om het pand zelf te verkopen, voor een bepaalde duur van maximaal 6 maanden. Zij kan op op het einde van haar looptijd beëindigd worden bij aangetekende zending. Deze opzegging dient te worden gegeven uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst. Zonder opzeg wordt deze overeenkomst onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. In dat geval kunnen beide partijen deze overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand, betekend aan de andere partij per aangetekend schrijven.

 1. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN INSTAHOME.BE

Instahome.be stelt geen daden van makelaardij en treedt niet op als bemiddelaar. Instahome.be valt derhalve buiten het toepassingsgebied van de Vastgoedmakelaarswet.

Instahome.be verleent een dienst, exclusief aan verkopers van een onroerend goed, onderverdeeld in volgende categorieën: Residentieel, Nieuwbouw , Garage, Commercieel.

Instahome zal je begeleiden bij de zelfstandige verkoop van je onroerend goed. Afhankelijk van het gekozen pakket, worden er door onze vastgoedexperten diensten op maat geleverd. Uiterlijk bij de contractsluiting, wordt de inhoud van het pakket en de bij het pakket geleverde diensten meegedeeld aan de klant.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN INSTAHOME.BE

Tenzij uitdrukkelijk uit de aard van de verstrekte dienst het tegengestelde blijkt, kan Instahome.be enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis. Instahome.be zal zich steeds als goede huisvader gedragen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen, om de klant kwaliteitsvolle diensten aan te bieden.

De aansprakelijkheid van Instahome.be kan uitsluitend betrekking hebben op de door het binnen het pakket verstrekte diensten, zoals blijkt uit punt 3.

Instahome.be adviseert u om zich voor het opstellen van een koop-verkoopovereenkomst tot een notaris naar keuze te wenden, welke samen met u de nodige juridische gegevens zal verzamelen. Instahome.be kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Instahome.be is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans, verlies of beschadiging van gegevens, …

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van fraude, opzettelijke fout veroorzaakt door de fout van een partij.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Instahome.be beperkt tot het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de klant om de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Instahome.be is verder niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de internetdienst of het verlies van gegevens door een internetprovider die geen rechtstreekse band heeft met Instahome.be. Wanneer een dienst met betrekking tot website hosting door de klant wordt aangevraagd, kan Instahome.be ook niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van de diensten van de leverancier die niet aan Instahome.be kan toe geschreven worden.

In geval van klachten van derden met betrekking tot het onrechtmatig gebruik door de klant van diensten gesteld door    Instahome.be, verbindt de klant zich ertoe Instahome.be schadeloos te stellen indien deze klacht gegrond zou blijken.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1. Algemeen

De klant verbindt zich ertoe alle informatie over te maken zoals verzocht door Instahome.be. en/of haar vastgoedexperten.

Het gaat om:

Foto’s, teksten, video’s, prijs, epc documenten, elektrische keuringen, watertoets, PID, audio, bodemattesten, …

Op verzoek van Instahome.be of één van haar vastgoedexperten verbindt de klant zich er toe om deze informatie te bezorgen.

De klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor het bezorgen van de wettelijke gegevens. Alle gevolgen, ten gevolge van het niet bezorgen van deze gegevens, vallen ten laste van de klant.

Omwille van de transparantie naar potentiële kopers, verplicht de verkoper zich ertoe niet te verwijzen naar een vastgoedmakelaar of andere tussenpersoon, betreffende de inhoud van de advertentie van de verschillende media voorgesteld voor Instahome.be.

De klant verbindt zich ertoe om de verkoop van zijn eigendom binnen de 48 uren aan Instahome.be volgend op de transactie mee te delen, dit via de bruikbare vermelding op de website, via het beheer van “Mijn Dossier”. Hij/zij zal ook de bekomen verkoopprijs vermelden, enkel voor statische en organisatorische doeleinden.

In geval van verkoop van het onroerend goed, verbindt de klant zich er eveneens toe het uithangbord dat hem door Instahome.be ter beschikking werd gesteld, samen met de sticker “Ik heb verkocht” op zijn eigendom te laten staan, dit tot aan de ondertekening van de verkoopakte.

5.2. Met betrekking tot de inhoud van publicaties en eerbiediging van de rechten van derden

De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicaties waarvan hij de uitvoering op de website van Instahome.be vraagt.

De klant verbindt zich er, zonder meer en zonder beperkingen, toe om de vereiste vergunningen te bekomen en te voldoen aan de eventuele rechten op teksten, foto’s, illustraties, muziekstukken en in het algemeen op alle werken waarvan hij publicatie vraagt, en die nog geen deel uitmaken van het publiek domein.

5.3. Met betrekking tot het plaatsen van het bord

Het plaatsen van de borden is onderworpen aan de Vlaamse code volgens artikel 9, volgens de artikelen 42 en 44 van de stedenbouwkundige regeling van de regio Brussel-­‐hoofdstad en volgens de wetgeving artikel 262 van de Waalse code daterend van 16 juli 2010 en laatst gewijzigd op 17 januari 2014.

De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele lokale belastingen, gemeentebelasting, vergoeding of eventuele belasting betreffende de installatie van een bord op zijn grondgebied.

Instahome.be is niet verantwoordelijk voor het onderhouden van het bord en wijst de verantwoordelijkheden af in geval van diefstal of schade, ingesloten de schade veroorzaakt door de weersomstandigheden, vandalisme,… Alsmede in geval van schade indien het bord, bij navraag van de klant, geplaatst is buiten de regionale beperkingen. In geval van schade, verlies of gestolen en indien de klant het bord wenst te vervangen, zal de klant daarvoor de totale kosten moeten dragen.

 1. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Zowel Instahome.be als de klant zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ten laste van de wederpartij, indien deze zich niet zou houden aan bovenvermelde verplichtingen, en zij het nalaat een contractuele tekortkoming recht te zetten binnen een termijn van 15 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling daartoe of onmiddellijk indien de contractuele tekortkoming niet vatbaar is voor rechtzetting.

Indien gekozen om te betalen bij een ondertekend compromis:

Behoudens opzegging betekend per aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk één maand voor deze vervaldag, wordt deze overeenkomst onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlend voor onbepaalde duur, in welk geval beide partijen deze overeenkomst op elk ogenblik zonder vergoeding kunnen beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand, betekend aan de andere partij per aangetekend schrijven.

 1. HERROEPINGSRECHT VOOR KLANTEN DIE DE HOEDANIGHEID VAN CONSUMENT HEBBEN

7.1. Principe

Bij overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming beschikt de klant die de hoedanigheid van consument heeft over het recht, gedurende een termijn van 14 dagen, om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Voormelde termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

7.1.1. Voor overeenkomsten op afstand

Elke door de klant geplaatste bestelling, of deze nu via de website – www.Instahome.be -­‐, e-­‐mail of telefonisch wordt geplaatst, bindt de klant van zodra de bestelling bekrachtigd wordt. De klant zal gecontacteerd worden om de bestelling te bevestigen en om een afspraak ter plaatse te maken.

In overeenstemming met artikel 47 uit het boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch recht (WER boek VI), beschikt de consument, die als privé persoon een beroep doet op onze diensten zonder dat er een bezoek ter plaatse heeft plaatsgevonden om de offerte of de bestelbon op te stellen, door zich op onze website in te schrijven, over een termijn van 14 kalenderdagen binnen dewelke hij de overeenkomst op afstand kan herroepen vanaf de dag van zijn inschrijving. Hij/zij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete zonder opgave van motief, evenwel met inachtneming van de voorwaarden bepaald onder punt 7.2. tot 7.4

7.1.2. Voor overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte

In overeenstemming met artikel VI.67 van het WER, beschikt de klant die een contract buiten de lokalen van het bedrijf vastlegt, eveneens over 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand te herroepen, vanaf de dag van zijn inschrijving, zonder motief of boete te moeten betalen.

7.2. Toestemming om de overeenkomst reeds aan te vatten voor het einde van de herroepingsperiode en verlies van herroepingsrecht

De klant geeft bij de ondertekening van de overeenkomst zijn toestemming om de uitvoering van de overeenkomst reeds aan te vatten voor het einde van de herroepingsperiode.

De klant verzoekt derhalve uitdrukkelijk, conform artikel VI.46§8 en VI.65§2 WER, om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten.

De klant erkent eveneens dat hij zijn herroepingsrecht sowieso verliest, wanneer de overeenkomst reeds volledig werd uitgevoerd. De overeenkomst is volledig uitgevoerd, wanneer alle diensten binnen het bestelde pakket zijn volbracht, en wanneer het onroerend goed van de klant online staat. In dergelijk geval kan er geen enkele terugbetaling geschieden.

7.3. Wijze van herroeping

De klant mag zich herroepen voor de afloop van de termijn door het bedrijf te verwittigen; ofwel met behulp van een herroepingsformulier beschikbaar op de website, ingevuld en ondertekend per aangetekende zending opstuurt; ofwel met een met de hand geschreven herroepingsbrief, getekend en per aangetekende zending opstuurt.

7.4. Terugbetaling

De terugbetaling zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen onder punt 7.1. en 7.2.

De terugbetaling van het bedrag zal binnen de 14 opeenvolgende werkdagen gebeuren na de datum wanneer het bedrijf kennis heeft genomen van de uitoefening van het herroepingsrecht. Na de geldige termijn, zullen de verschuldigde bedragen aan de klant verhoogd worden met de wettelijke en van kracht zijne interesten.

Van bovenvermeld bedrag zal, gelet op het verzoek onder punt 7.2. aan Instahome.be, een bedrag van de terugbetaling in mindering worden gebracht dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de klant Instahome.be ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de klant aan Instahome.be moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Deze regeling wordt zowel voorzien door artikel VI.71 §3 WER en VI51 §3 WER.

 1. BETALING EN GESCHILLEN

De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of elektronisch: per bank-­‐ of kredietkaarten bij de inschrijving op onze website of bij het tekenen van de bestelbon.

Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 10 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft Instahome.be, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag.

Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd.

Aanmaningskosten van 12,5 euro zijn verschuldigd wanneer niet voor de vervaldag werd betaald.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst aangewend worden ter delging van de interest, de schadevergoedingen en de gemaakte kosten om daarna in mindering gebracht te worden van de hoofdsom.

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Instahome.be worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. Een klacht kan in geen geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de klant.

Bij niet-betaling van een factuur heeft Instahome.be het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot verleent Instahome.be het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

Eventuele overeengekomen kortingen zijn enkel geldig indien correct voldaan is aan de gestelde betalingsvoorwaarden en -termijnen. Bij het niet-nakomen van de betalingstermijnen, zelfs bij een éénmalige laattijdige betaling, vervalt de korting en wordt deze automatisch als te betalen beschouwd.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle foto’s, logo’s, merken en modellen die op de documenten en op de website “www.Instahome.be” worden weergegeven zijn het eigendom van Instahome.be zoals de auteursrechten.

Elke of gedeeltelijke of onvolledige reproductie van deze logo’s, merken, modellen, ongeacht drager, voor commerciële socioculturele of belangeloze doeleinden, zijn verboden zonder onze toestemming of die van de eigenaars van de handelsmerken of van de houders van aan deze grafische voorstellingen verbonden rechten.

 1. VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden er zich toe om alle vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden verbonden worden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen die substantieel gelijkwaardig zijn aan deze vervat in deze Algemene Voorwaarden. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze enkel gebruiken in de context van de opdracht, en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden over te maken. (o.a. immogids)

 1. PRIVACY EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De partijen leven de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Instahome.be persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’ en voor het doeleinde ‘direct marketing’, d.w.z. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De betreffende personen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens, evenals een kosteloos recht van verzet met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Wij houden ons het recht een bestelling te weigeren van een klant die een voorgaande bestelling niet geheel of gedeeltelijk zou hebben betaald of met wie een rechtsgeding loopt.

De geldigheid van de Algemene Voorwaarden of de offerte wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. De partijen verbinden er zich toe, de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde clausule.

Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

De titels zijn louter informatief en strekken niet tot interpretatie.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Compare listings

Vergelijken

gratis Webinar Hoe je huis zelf verkopen

In amper 20min krijg je alle info die je nodig hebt om je huis zelf te verkopen. 

We zijn er om jullie te helpen

SCHRIJF JE DUS ZEKER IN ALS OOK JIJ VEEL GELD WIL BESPAREN. 👇

BONUS: Ontvang onmiddellijk onze GRATIS stappenplan met zéér waardevolle tips

small_c_popup.png

Komt jouw pand ook in aanmerking?

Leuk dat je jouw huis met ons wilt verkopen!

Geef hier je gegevens in en binnen de 24u kom je te weten of ook jij meer geld op je eigen bankrekening zal zien verschijnen.